فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن

آخرین مطالب

                                                 آبی ِِ عجیب

* حرفهای کوچکم در کانال است و عکسها و موزیک..

فراکنده **