فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

آدرس *

                                                 آبی ِِ عجیب

 strange_blue channel@ ▶

* حرفهای کوچکم در کانال است و عکسها و موزیک..

About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان