فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

Beautiful flower🌹

We live in a free world

I whistle down the wind

Carry on smiling

And the world will smile with you

"Life is a flower

So precious in your hand

Carry on smiling

And the world will smile with you

Life is a flower |Ace of base


* کلی درس با برفی که هنوز میاد و کتابی از سلینجر که به نظر شبیه شخصیت داستانش هستم.

** کلی فکر درباره استاد جوان تو فیلم شبهای روشن

*** کلی شجاعت به مدت بیست سی روز.

۹
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان