فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

تاریکی

روشنی زیادم چیز جالبی نیست آدم همه چیزو میبینه و همه اونو میبینن. توی تاریکی آدم میتونه خیال کنه که چیزی، جایی، کسی منتظرشه

اما تو روشنایی اصلا خبری نیست. معلومه که خبری نیست.

شب های روشن

۸
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان