فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

The 3th

درو باز کرد...
۸
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان