همیشه دیر

همه صندلی ها پر بود. فقط گل سالن و در معرض ترین جا نسبت به مراقبان! خالی بود. مثل اینکه یه تکه از سالن کچلی گرفته باشد. همانجا نشستم.

۲
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان