فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

شبیه تولید مثل نکردن !

از اینکه یک درصد نوجوونی وبلاگ یا کانالمو بخونه میترسم.

۰
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان