سطل جادویی

تو پیاده رو یک سطل تنها بود که وقتی چشم بهش افتاد از توش آب بیرون پاشید .. بی دلیل. سحرآمیز.. گذاشته بودند آب لوله ی پشت بوم مغازه بریزه توش.

۳
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان