فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

نزدیک شدن به چیزی یا کسی یا

حالم گرفته است. معمولا وقتی با یک کتاب خوب یک فیلم خوب و یا با یه آهنگ خوب مواجه میشوم و بلافاصله در شرایط یک مهمانی خانوادگی یا دوستانه یا حتی پیامی از این قبیل قرار میگیرم همین است. احساس میکنم همه کارهایم مرا مدام به خودم نزدیک تر میکند نزدیک تر میکند و نزدیک تر میکند به جز جزئیات و مناسبات روابطم. از تقلبی بودن و بدتر از این خود را وادار به تقلبی بودن در مقابل دیگران و از همه چیز بدتر با هدف خوشامد شان!

۲
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان