زمانی که یک اثر هنری بودم

در  میان امتحانها،

کتاب زمانی که یک اثر هنری بودم امانوئل اشمیت را میخواندم و

به برگ های درختا نگاه میکردم. میپرسیدم کدامشان ترجیح میدهند کشته شوند و در عوض در پروژه درسی من زندگی جاودانه پیدا کنند.

۵
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان