فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

نگاهی اجمالی به وجب به وجب یک سلول

مثل مربی ای که حوله گرفته رو به شاگردش و مدام تو گوشش میخونه تمام سعی تو بکن.

۳
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان