نگاهی اجمالی به وجب به وجب یک سلول

مثل مربی ای که حوله گرفته رو به شاگردش و مدام تو گوشش میخونه تمام سعی تو بکن.

۳
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان