فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

مگفتن

بهتره ندونن ما هم گاهی کارهایی رو انجام میدیم که بهمون خوش نمیاد

۱
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان