فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

Save earth

برای زمین زیر پاهام،

بس که هی هر چی شد خودمو محکم تر کوبیدم بهش قدمامو محکم تر برداشتم.

۳
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان