همه جانی به تنم.

برای این آبادی، جون بر کف بودن یا جون‌عزیز بودن
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان