نور‌ها آرام آرام جان ‌می‌گیرند

برای بیشتر چیز‌های دنیا مرز مشخصی وجود ندارد آن کسی که عکاس حرفه‌ای شد خودش نمی‌داند درست در کدام قسمت مسیر از کدام عکس کدام پروژه حرفه‌ای شد. آن کس که نویسنده سرشناسی شد نمی‌داند آن تغییر بزرگ کدام پله کدام خوانش  یا کدام نوشته است. آن که سر بالا کرد و خودش را در مقابل چشمان مشتاق هزاران دانش‌جو دید هیچ نفهمید از کدام روز کدام مقاله کدام برنامه..
برای بیشتر چیز‌های دنیا مرزی وجود ندارد همان‌طور که آرام شب روز میشود و آرام روز شب. جای نورها‌ آرام آرام روی نقطه‌‌های کوچک از جغرافیای وجود ما، جان می‌گیرد.
About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان