این نصیحت از من بپذیر!

یک تجربه!

با آدمایی که میخوان تو پیاماشووووون داد بزنن و واسه این خاطر حروووووف اضاااااافه میییییزارن قطع ارتباطططططط کنیییییید. صد در صصصصصد به نفعتووونه. صد دررر صددد آدم‌هااااااای اشتباههیییی هستن و از یه جایی به بعد درکشون سخخخته.

 برا من که اینطور بوده.

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان