مرا بنواز..

الهی،

به فضل خویش مرا بنواز

و به عدل خویش مرا مگذار

About me
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان