فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن

آخرین مطالب
میخواستم بهتر ببینم. نوشتن برای من خوبه،  سعی میکنم برای شما هم همینطور باشه.