فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

Sari galin*

دامن کشان،

ساقی می خواران،

از کنار یاران،

مست و گیسو افشان،

می‌گریزد.


۴
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان