فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

چه اهمیتی دارد

ساعت نزدیک دو،

گرسنگی در سایت

خسته از پیدا کردن منشا حیات..

۲
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان