فراکنده🌌

! what you seek is seeking you

The end of dreams

گفت: «آدما با رویاها‌شون زندگی می‌کنن.» 
گفتم: «چرا که نه؟مگه چیزی غیر از رویا هم وجود داره؟» 
گفت: «آره، تموم شدنِ رویاها.»
«عامه‌پسند»، چارلز بوکفسکی، ترجمه‌ی پیمان خاکسار، نشرچشمه۲
About me
ز گردش‌های تو می‌داند آن کس
که گردون را به گرد آورد،
خموش کن
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان